Tracto-Brava  
TRACTO-BRAVA

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I AUTOMOCIÓ
Segueix-nos al Facebook
   
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Versió:  24/10/2018

JAUME CARRERAS DEULOFEU es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per JAUME CARRERAS DEULOFEU, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. JAUME CARRERAS DEULOFEU, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament

JAUME CARRERAS DEULOFEU
NIF: 77998246W
Torre dels Moros 26,  17200  Palafrugell
Email: info@tractobrava.com

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres serveis de subministraments industrials i d'automoció .

Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat.
Execució del contracte de serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: JAUME CARRERAS DEULOFEU
NIF: 77998246W
Adreça: Torre dels Moros 26,  17200  Palafrugell
Tel.: 972300797
Email: info@tractobrava.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de subministraments industrials i d'automoció .
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància  amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
Pel que fa a la captació d'imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l'interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Versión  24/10/2018

JAUME CARRERAS DEULOFEU se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por JAUME CARRERAS DEULOFEU  implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. JAUME CARRERAS DEULOFEU no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.

Información básica sobre el tratamiento de datos Reglamento (UE) 2016/679  

Responsable del tratamiento

JAUME CARRERAS DEULOFEU
NIF: 77998246W
Torre dels Moros 26,  17200  Palafrugell
Email: info@tractobrava.com

Finalidad del tratamiento

Ofrecer y gestionar nuestros servicios de suministros industriales y de automoción.

Legitimación

Consentimiento obtenido del interesado.
Ejecución del contrato de servicios.

Destinatarios

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

Derechos de las personas

Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.

Plazo de conservación de los datos

Mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Reclamación

Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las "Preguntas sobre privacidad".

Preguntas sobre privacidad
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: JAUME CARRERAS DEULOFEU
NIF: 77998246W
Dirección: Torre dels Moros 26,  17200  Palafrugell
Tel.: 972300797
Email: info@tractobrava.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

 • Tratamos la información que se nos facilita para gestionar nuestros servicios de suministros industriales y de automoción.
 • En el caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
 • Si nos da su consentimiento también podremos tratar sus datos para enviarle información sobre nuestras actividades, productos o servicios.
 • Al acceder a nuestras instalaciones su imagen puede ser registrada mediante cámaras de videovigilancia con fines de control de seguridad.
 • Si nos envía un currículum, trataremos los datos con el fin de gestionar la base de CV 's para la selección de personal.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 • Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea usuario de nuestros servicios o quiera recibir información, y luego, durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras obligaciones legales, que en el caso documentación contable y fiscal a efectos mercantiles serán 6 años, de conformidad con el Art. 30 del código de Código Comercio, y a efectos fiscales serán 4 años, de acuerdo con los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.
 • Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se conservarán durante un mes.
 • En el caso de los currículums los datos se conservarán durante un año.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para tratarlos se encuentra en la ejecución del contrato de servicios y en los consentimientos que nos da. 
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de 16 años, será requisito imprescindible que se haga con el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante del menor para que los datos personales puedan ser objeto de tratamiento. Si no es así, el representante legal del menor nos lo comunicará tan pronto como tenga conocimiento.
En cuanto a la captación de imágenes por el sistema de videovigilancia, la legitimación bien dada por el interés legítimo de preservar la seguridad de las personas y bienes.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
 • Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
 • En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
 • Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
 • Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.

 

¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.

¿Qué datos tratamos?
Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:

 • Datos de carácter identificativo
 • Direcciones postales o electrónicas

En el caso del sistema de videovigilancia:

 • Imagen

En el caso de los currículos, también:

 • Características personales
 • Académicos y profesionales

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.

¿Usamos cookies?
Utilizamos cookies durante la navegación en nuestra web con el consentimiento del usuario.
El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.

 ¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.

Algunas de estas medidas son:

 • Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
 • Realización de copias de seguridad periódicas.
 • Control de acceso a los datos.
 • Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.

TRACTO-BRAVA * c/Torretes, 33 * 17200 * Palafrugell (Girona) * Telf. 972.30.07.97 * info@tractobrava.com
Avís Legal * Política de privacitat